Οι Αρχές μας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι βασικές αρχές λειτουργίας του ιατρείου βασίζονται στον σεβασμό και στην εμπιστοσύνη. 

Ο χώρος του ιατρείου αποτελεί ένα πεδίο ισότητας και κατανόησης, ενώ χαρακτηρίζεται από αποδοχή ως προς τις διαφορετικές ανάγκες που εκφράζουν οι θεραπευόμενοι και θέλουν να εκπληρώσουν. Απαρέγκλιτες προτεραιότητες αποτελούν η προώθηση της ισότητας και η απόρριψη των διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή αναπηρίας.

Η ακολουθία του θεραπευτικού πλάνου εναπόκειται στη συνέπεια του θεραπευόμενου και αποτελεί εν πολλοίς μια βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των θεραπευτικών
στόχων. Ουσιαστικά, τόσο ο χρόνος όσο και ο χώρος του ιατρείου είναι στη διάθεση του θεραπευόμενου και υπό αυτό το πρίσμα η τήρηση του πλάνου ευνοεί τον ίδιο τον θεραπευόμενο.

Scroll to Top